fbpx
Menu

regulamin

REGULAMIN PRACOWNI SheMakes

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Poniższy regulamin określa warunki korzystania z serwisu (dalej: “Serwis”) pracowni papeterii shemakes.pl (dalej także: “Pracownia” lub „SheMakes”).
 2. Pracownia prowadzona jest przez Annę Król, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SheMakes Anna Król, Os. Mistrzejowice 6/24, 31-640 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Infomacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6783165759, REGON 366530214 (dalej: “Właściciel”).
 3. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty tylko zaproszenie do zawarcia Umowy (art. 71 kodeksu cywilnego, Dz.U. 2017.459 ze zm.).
 4. W Serwisie prezentowane są przykładowe lub wzorcowe Towary typu zaproszenia, zawiadomienia. Szczegółowy opis Towarów znajduje się w Serwisie.
II. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW
 1. Zasady zawierania umów zamieszczone są w Serwisie w zakładce: https://shemakes.pl/jak-zamawiac/.
 2. Klient zobowiązany jest najpierw zasygnalizować chęć zawarcia umowy poprzez kontakt z SheMakes na adres pracownia@shemakes.pl.
 3. Klient otrzymuje od SheMakes:
 1. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną co do zawarcia Umowy, zgodnie z treścią regulaminu. Zamówienia składane są drogą elektroniczną poprzez, wysłanie na adres pracownia@shemakes.pl wypełniony Formularz Zamówienia, który Klient otrzymuje w odpowiedzi na zainteresowanie ofertą.
 2. Minimalna ilość zamawianych Towarów (zaproszeń/zawiadomień) to 30 sztuk. W przypadku mniejszych ilości Towarów cena wzrasta o 100% od sztuki.
 3. Nie wykonujemy dodruków. W momencie składania Zamówienia należy przewidzieć nadprogramowe sztuki papeterii.
 4. Ceny podane w formularzu oraz w Serwisie, dotyczą jednego modelu/wzoru Towaru. W przypadku kilku różnych projektów różniących się treścią lub wzorem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 30zł/projekt.
 5. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu Formularza Zamówienia przez SheMakes następuje wysłanie kosztorysu oraz wpłata zaliczki. Czynności te są jednoznaczne z zamówieniem Towaru i podjęciem współpracy z SheMakes.
 6. Klient zobowiązany jest do zapłaty:
 1. W przeciągu 5 dni od zaksięgowania zaliczki zostaje przesłana spersonalizowana wizualizacja projektu. Po przesłaniu wizualizacji istnieje możliwość jednorazowej zmiany projektu (zmiana w treści, przesuwanie grafik itp.). Każda kolejna zmiana wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 50zł.
 2. W terminie do 5 dni roboczych po zaakceptowaniu wizualizacji należy uiścić pozostałą część zapłaty.
 3. SheMakes nie ponosi odpowiedzialności za błędy/literówki w tekście zaproszeń oraz liście gości. Treść wprowadzana jest automatycznie z przesłanych formularzy. Dotyczy to każdego elementu papeterii do którego treść została nadesłana przez Klienta.
 4. W razie błędów leżących po stronie SheMakes, poprawione elementy papeterii SheMakes wysłane zostaną w przeciągu 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Klienta.
 5. Czas realizacji to maksymalnie 25 dni roboczych od momentu zaakceptowania projektu przez Klienta do dnia wysłania paczki. Klient zostanie poinformowany o czasie realizacji drogę elektroniczną.
 6. Wysyłka następuje poprzez firmę kurierską albo paczkomaty InPost (według wyboru Klienta) i jest dodatkowo płatna przez Klienta. W przypadku wybrania usługi kurierskiej – 20zł, paczkomatu – 15zł.
 7. SheMakes wskazuje, że:
  • z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez SheMakes przewoźnikowi, jeżeli nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
  • przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
   1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
   2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
   3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
   4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
 1. Istnieje możliwość odbioru osobistego w pracowni w Krakowie po wcześniejszym ustaleniu mailowym lub telefonicznym.
 2. W przypadku Zamówienia związanego z konkretnym terminem rozdawania zaproszeń/zawiadomień (święta, weekend majowy itp.) należy złożyć zamówienie minimum 30 dni roboczych wcześniej. W przypadku krótszego terminu SheMakes nie gwarantuje doręczenia Zamówienia na czas.
III. PRÓBKI
 1. Istnieje możliwość zamówienia próbek wybranych wzorów. Próbką jest standardowe niespersonalizowane zaproszenie składające się z dwóch kart oraz sznureczka. Do zestawu dodajemy również kopertę EKO. Pojedyncza próbka to koszt 15zł. Każda kolejna to dodatkowe 3zł. W cenę wliczona jest przesyłka polecona priorytetowa (6,80zł).
 2. Zamówienia próbek należy dokonać poprzez formularz kontaktowy lub wysłanie maila na adres: probki@shemakes.pl .
  W Zamówieniu należy podać wybrany wzór/wzory oraz adres do wysyłki. Wysyłka nastąpi do 5 dni po zaksięgowaniu płatności. W tytule przelewu należy wpisać „PRÓBKI + imię i nazwisko”.
 3. Do próbek odpowiednie zastosowanie mają zasady opisane w punkcie II powyżej.
VI. ZAPROSZENIA I DODATKI ŚLUBNE
 1. Komputerowa personalizacja zaproszeń wg listy nadesłanej przez Klienta jest w cenie zaproszeń.
 2. Koperty są osobnym elementem papeterii.
 3. Istnieje możliwość zamówienia dodatków wraz z zaproszeniami lub w późniejszym terminie jako osobne zamówienie, jednak nie później niż 20 dni roboczych przed oczekiwaną wysyłką.
 4. Istnieje możliwość realizacji zamówienia w trybie ekspresowym, płatnym dodatkowo 50% ceny. Szczegóły zamówienia należy wtedy podesłać nie później niż 10 dni roboczych przed oczekiwaną wysyłką. W przypadku realizacji w trybie ekspresowym należy uprzednio skontaktować się bezpośrednio z pracownią SheMakes w celu określenia czy jest to możliwe. SheMakes zastrzega sobie prawo do nie podjęcia się realizacji w trybie ekspresowym bez podania przyczyny.
V. CENY I ZASADY PŁATNOŚCI
 1. Ceny podane na stronie shemakes.pl są cenami brutto, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena widniejąca przy produkcie w kosztorysie zaakceptowanym przez Klienta jest wiążąca dla obu stron i nie podlega negocjacjom.
 3. Podane ceny Produktów na stronie nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Serwisu w dowolnym momencie. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.
 5. Zapłaty należy dokonać przelewem bankowym na rachunek bankowy SheMakes.
 6. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta.
 7. Przesyłki nadawane są po zaksięgowaniu pełnej wpłaty.
 8. Na życzenie wystawiamy faktury VAT. Informację o wystawieniu faktury należy zgłosić w momencie składania zamówienia.
 9. Dane do przelewu:
  mBank
  53 1140 2004 0000 3502 7667 5853
  Anna Król
  os. Mistrzejowice 6/24
  31-640 Kraków
VI. REZYGNACJE I REKLAMACJE
 1. Rezygnacja z zamówienia może nastąpić maksymalnie do momentu otrzymania projektu.
 2. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, o ile nic innego nie wynika z przepisów prawa.
 3. Po zatwierdzeniu projektu i wpłacie pozostałej kwoty nie ma możliwości odstąpienia od umowy. SheMakes wskazuje, że Towary są wykonywane na zaspokojenie zindywidualizowanych potrzeb Klienta i w związku z tym Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży tych Towarów zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami, niebędącymi konsumentami.
 5. SheMakes jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 6. Treść zamieszczana na Towarze wprowadzana jest automatycznie z przesłanych formularzy. Błędy stylistyczne, literówki itp. wynikające z nieprawidłowego wprowadzenia danych przez Klienta nie podlegają reklamacji.
 7. W wypadku błędów leżących po stronie wykonawcy (błędna treść, zamówienie niekompletne lub niezgodne z zatwierdzoną wizualizacją) SheMakes zobowiązuje się wysłać poprawione zamówienie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędu, na koszt własny.
 8. Reklamacje uprzejmie prosimy składać na adres pracownia@shemakes.pl wraz z dokładnym opisem.
 9. Pracownia zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację klienta, niebędącego konsumentem, w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Pracownia nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 10. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Pracownia podejmie odpowiednie działania.
 11. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
VII. DODATKOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW
 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. She Makes nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).
VIII.DANE OSOBOWE
 1. Podane przez Klientów dane osobowe SheMakes przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
 3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
IX. WARUNKI TECHNICZNE
 1. Warunkiem technicznym korzystania ze Serwisu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 2. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 3. Korzystanie ze Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. SheMakes podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. SheMakes wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Serwisu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez kontakt z Obsługą Serwisu, która usunie konto Klienta na życzenie Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 5. Można korzystać z Serwisu anonimowo (przeglądanie oferty Serwisu).
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone na www.shemakes.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela sklepu.
 2. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. SheMakes zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Regulamin zaakceptowany w momencie składania zamówienia, jest regulaminem obowiązującym obie strony.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między SheMakes i klientem niebędącym konsumentem będzie sąd właściwy według siedziby SheMakes. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między SheMakes i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
 7. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 28.05.2018

 

Regulamin do pobrania – klik